Ocena terenowa pszczół dla linii hodowlanej pochodzącej z krzyżowania Bielka


Zapraszam zainteresowanych pszczelarzy do nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia w swojej pasiece oceny pszczół linii krzyżówkowej Bielka oraz zapoznania się z celami i zasadami prowadzenia oceny terenowej.

Cele oceny terenowej pszczół:

Ocena terenowa jest prowadzona w celu przetestowania wartości pszczół linii pochodzącej z krzyżowania o nazwie Bielka w innych warunkach gospodarki pasiecznej. Celem oceny terenowej jest również uzyskanie przez hodowcę Leszka Bielickiego informacji o wartości użytkowej i hodowlanej matek pszczelich pochodzacych z krzyżowania o nazwie Bielka w podobnych jak i odmiennych warunkach klimatyczno-pożytkowych. Cenną informacją jest subiektywna ocena testowanej grupy na tle grupy kontrolnej przez prowadzącego ocenę terenową.
Ocenę terenową prowadzi się zgodnie z „Regulaminem prowadzenia oceny wartości użytkowej i hodowlanej pszczół metodą terenową, zwanej dalej oceną terenową dla linii hodowlanej pochodzącej z krzyżowania Bielka”.

Zasady prowadzenia oceny terenowej pszczół dla linii hodowlanej pochodzącej z krzyżowania Bielka:

I. Pasieki wybrane jako pasieki oceny terenowej powinny spełniać następujące warunki:
właściciele pasiek prowadzą na bieżąco dokumentację obserwacji, a w grupach podlegających ocenie prowadzą takie same czynności gospodarki pasiecznej, jak w całej pasiece;
właściciele stosują zasady higieny i profilaktyki weterynaryjnej;
w pasiece znajduje się odpowiednia liczba rodzin z matkami pszczelimi , które będą mogły być kwalifikowane do grupy kontrolnej (10 -12 rodzin) oraz liczba rodzin lub odkładów, do których zostanie poddana grupa testowa lub grupy testowe (10 -12 rodzin);
posiadacz pasieki powinien zapewnić jednakowe warunki środowiskowe dla grupy testowej i kontrolnej, tj. grupa testowa i grupa kontrolna powinny być oceniane w tych samych warunkach i w jednakowym typie uli.

II. Zasady obsługi ocenianych rodzin pszczelich:
Z ocenianych grup nie należy ujmować czerwiu i pszczół. W koniecznym przypadku dokonania takiej czynności należy zanotować datę i liczbę plastrów (czerwiu, pszczół) oraz podać przyczynę.
Do rodzin ww. grup nie należy dodawać czerwiu i pszczół z innych rodzin. Konieczność takiego zasilenia rodziny w sezonie oceny należy traktować jako zakończenie oceny z wynikiem negatywnym.
Pozostałe zabiegi należy wykonywać zgodnie z przyjętymi przez właściciela zasadami gospodarki pasiecznej.

III. Obowiązki prowadzącego ocene terenową:
Prowadzący ocenę terenową powinni wykonywać wymienione niżej czynności:
1)pomiar liczby plastrów, w tym plastrów z czerwiem, z dokładnością do ½ pełnego plastra patrząc obustronnie;
2)określenie ilości odebranego miodu lub stanu zapasów, na podstawie szacowania w zależności od ilości i stopnia wypełnienia plastrów lub pomiarów miodu odwirowanego;
3)obserwacje zachowania pszczół, siły rodzin, objawów nastroju rojowego;
4)łagodności pszczół;
5)obserwacje stanu rodzin przygotowanych do zimowli;
6)obserwacje stanu rodzin i uli po przezimowaniu.
Po zakończeniu sezonu oceny, prowadzący ocenę terenową dokonuje podsumowania wyników, zgodnie z dokumentacją pasieczną i Arkuszem oceny terenowej, a także spisuje swoje uwagi wykraczające poza dane zawarte w Arkuszu oceny terenowej matek pszczelich.


Ocena terenowa pszczół dla linii hodowlanej pszczół rasy kraińskiej linia Bielka 1

Informuję o możliwości współpracy z pszczelarzami z całej Polski w celu przeprowadzenia oceny terenowej matek rasy kraińskiej linii Bielka 1 w różnych warunkach klimatycznych i pożytkowych.
Ocena odbywa się pod nadzorem specjalistów ds. hodowli pszczół Gospodarstwa Pomocniczego Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie.
Chęć prowadzenia oceny terenowej we własnej pasiece należy zgłosić właściwemu dla miejsca zamieszkania specjaliście ds. hodowli pszczół GP KCHZ.